FAQ

Registration.
To start advertising or using the site, advertisers must be registered. Please click here to register.

Advertising for cars
is a paying service.

1. Private advertisers
Private or occasional users who want to advertise for one or only a few cars can go for the individual advertisements. Cost is 30 euro per year per advertisement. The advertiser can edit or update his advertisements during this period. You can even change the make or model and use the advertisement for another car if the original one was sold. Once deleted, the remaining period of the ad is lost.

2. Professional advertisers
Professional users can advertise unlimited with a subscription. The cost is 180 euro/year. Monthly or 6 monthly payments are also possible. Already registered? Then click here: Take a subscription

Advertising for other things besides cars
is free for non-professional use.

All advertisements (except for cars) for non-professional use are free of charge. Non-professional use means maximum 10 advertisements. Professional users who want to advertise, for example, for model cars will probably want to place hundreds of advertisements. You need a subscription to place more than 10 advertisements. The cost is 180 euro/year. Monthly or 6 monthly payments are also possible. Already registered? Then click here: Take a subscription

Other services
which might interest you.

1. Franchising – we franchise our business

As an example, this site is a franchising partner of CollectionCar.com
If you are a classic car magazine publisher, a classic car club, an event organizer or you have an informative well visited classic car website in general… then this is the perfect business for you.

You like our business? You want to do the same?
The software is complicated and expensive. And even when you have the software... don't expect that people will make the effort to advertise in your empty classifieds section.. not even for free!
You\’ll take a huge risk to waste time and money…

But we have the perfect solution: the best of both worlds...… a readymade and filled classifieds section, shared by many informative websites all over the world in 21 languages.
And nobody will see that the content actually comes from our server. It looks like this is your own private classifieds section. AND without any risk or investment! Completely free…

The benefit? Besides making your website a lot more interesting, you’ll get 40% commission on all advertisers who have registered on your site. Even when the advertiser purchases a service on another site later, you’ll still get the commission because he initially registered on your site. It’s your client for life.
An administrator is at your disposal to track all commissions and payments.

Click here to know more about it.

2. Independent synchronized website, specifically made for you.

We developed an exquisite and inexpensive tool for professionals selling classic cars, parts, model cars, literature, retromobilia, retro life style objects, automotive art, etc…

The main problem (among many others) for individual websites is that they are “lost” between millions of other sites, making it next to impossible to show up in the first listings of search engines. So only your existing customers will visit your site, which makes it not very profitable.

We solved this and many other problems with our synchronized website. We not only build you a nice and user-friendly website, we also take care of the traffic! The one-time cost is only 50 euro. click here to know more about it and to order.

3. Facebook

4. XML feed

We set up an XML feed for you which will automatically synchronize all the ads on your personal website with those on CollectionCar.com.
Your webmaster can easily install the code. Please see XML page for the procedure and the code or contact us for more info.

5. Integrate your webshop as a webpage on your own private website

The basic principle is that you use the program and distribution functionalities of CollectionCar.com on your site.
You put your advertisements online on CollectionCar.com - and that’s all you have to do!
Your advertisements are also displayed on your personal website.
Click here for more info and the manual.

Contact & Questions
If you have a question, please don’t hesitate to contact me.

David Crader
Yuge Internet Marketing LLC
mail at collectioncar.com
Facebook
mob 513-348-3796 (USA)


Collectioncar.com jest obecnie zarz¹dzana przez Yuge Internet Marketing LLC. je¿eli masz jakieœ pytania lub sugestie dotycz¹ce tej platformy skontaktuj siê z nami: mail at collectioncar.com.

Z powrotem na górê

Co mo¿e zostaæ umieszczone w og³oszeniach?


Wszystkie samochody antyczne, weterany szos,samochody klasyczne ale równie¿ nowoczesne, niesamowite samochody sportowe (Ferrari, Lamborghini, etc...) oraz bardzo eksluzywne pojazdy Rolls Royce, Bentley, Maybach, etc..) … wszystkie , które mog¹ nosiæ dumne miano samochodów kolekcjonerskich.
Poza tym wszystko- nowe lub u¿ywane , co mo¿e mieæ zwi¹zek z samochodami kolekcjonerskimi, dla przyk³adu:

 • czêœci zamienne, akcesoria...
 • ksi¹¿ki, broszury, dokumentacje,papiery
 • modele samochodów, miniatury
 • sztuka zwi¹zana z automobilizmem: obrazy, rysunki,forografiê, plakaty, rzeŸby
 • automobilia i styl ¿ycia retro: maskotki,znaki reklamowe,platery, reklamy, stare znaczki klubowe, stare butle gazowe, stare pompy paliwowe, meble zrobione z czêœci ze starych samochodów, ale równie¿ przedmioty zwi¹zane ze starym stylem ¿ycia takie jak szafy graj¹ce, klasyczne ciuchy, stare lodówki,etc
 • Us³ugi i informacje dotycz¹ce spo³ecznoœci:
  • Konserwacja specjalistyczna
  • Odnawianie
  • Pokazy i wydarzenia
  • Aukcje
  • Kluby
  • Muzea
  • Finanase specjalistyczne
  • Transport specjalistyczny
  • Ubezpieczenie specjalistyczne

Proszê zwróciæ uwagê,¿e mo¿na og³aszaæ jedynie te rzeczy , które obecnie posaidacz lub które masz prawo og³aszaæ. Zdjêcia zamieszczone w og³oszeniu powinny odpowiadaæ zawartym w nim opisie.

Z powrotem na górê

Dlaczego powinieniem zamieœciæ og³oszenie w³aœnie tutaj?


Istnieje wiele powodów ....tutaj jets tylko pare z nich:

 1. Portal ten nie u¿ywany jest tylko dla samochodów ale dla ka¿dego przedmiotu, który mo¿e byæ drogocenny dla entuzjasty samochodowego...wiê nie wyrzucaj starych ksi¹¿ek lub broszur, sprzedaj je! Poszukaj w swoim gara¿u starych maskotek; czêœci...Ktoœ na œwiecie jest gotowy daæ ci za nie kasê!
 2. Strona dostêpna jest w 20 jêzykach, w³¹czaj¹c w to Rosyjski, Japoñski, Chiñski, Hindu (Indyjski) i wszystkie jêzyki europejskie zobacz nastêpne (zobacz nastêpne)
  Pamiêtaj,¿e jedynie 40% potencjalnych goœci og³oszenia mówi po angielsku!
  Za pomoc¹ tej strony, dotrzeæ do 2,3 milionów ludzi na zupe³nie nowych rynkach
 3. Opis w twoim og³oszeniu jest automatycznie t³umaczony na jêzyk goœcia
 4. Materia³y do œci¹gniêcia , pe³no ekranowe zdjêcia I video
 5. £atwy w obs³udze system wyboru w celu umieszczenia og³oszenia i wyszukiwania czêœci zamiennych w ka¿dym jêzyku
 6. Mo¿esz umieœciæ og³oszenie na jedn¹ czêœæ zamienn¹ lub na ca³y sklap z czêœciami zamiennymi- oba zostan¹ znalezione przez tego samego goœcia, który szuka tej specyficznej czêœci zamiennej
 7. Bardzo szybki & przyjazny u¿ytkownikowi sposób umieszczania i uaktualniania og³oszeñ...ka¿dy to mo¿e zrobiæ! .
 8. Jedyn taka strona internetowa na œwiecie ze wszystkim co siê tyczy samochodów kolekcjonerskichZ powrotem na górê

W jakich jêzykach dostêpna jest strona?


Ogólnie w 20 jêzykach , docieraj¹c do 3.500 milinów ludzi, zktórych 2 300 milionów to ca³kiej NOWY RYNEK !!!

 1. Mandaryñski (+1.200 miliona ludzi) (NEW market!!!)
 2. Arabski (422 milinów ludzi) (NEW market!!!)
 3. Hindi (Pó³nocne i centralne Indie) (366 milinów)(NEW market!!!)
 4. Angielski (340 milionów ludzi)
 5. Hiszpañski (322 milionów ludzi)
 6. Portugalski (176 milionów ludzi)
 7. Rosyjski (167 milionów ludzi) (NOWY rynek!!!)
 8. Japoñski (125 milionów ludzi) (interesuj¹cy rynek !!!)
 9. Niemiecki (100 milionów ludzi)
 10. Francuski (78 milionów)
 11. W³oski (62 miliony ludzi)
 12. Turecki (61 milionów ludzi) (NOWY rynek!!!)
 13. Polski (52 miliony ludzi) (NOWY rynek!!!)
 14. Holenderski(20 milionów ludzi)
 15. Wêgerski (15 milionów ludzi) (NOWY rynek!!!)
 16. Szwecki (9 milionów ludzi) (interesuj¹cy rynek !!!)
 17. Bu³garski (9 milionów) (NOWY rynek!!!)
 18. Duñski (6 milionów ludzi) (interesuj¹cy rynek !!!)
 19. Fiñski (6 milionów ludzi) (interesuj¹cy rynek !!!)
 20. Norweski (5 milionów ludzi) (interesuj¹cy rynek !!!)Z powrotem na górê

Mam du¿o (>100) og³oszeñ.Czy istniej funkcja importu?


W przypadku gdy sprzedajesz ksi¹¿ki,czêœci lub modele samochodów, bêdziesz prawdopodobnie mieæ ponad 1000 og³oszeñ do umieszczenia
Je¿eli masz czêœæ z tych og³oszeñ umieszczonych na swoje stronie , poproœ swojego administratora aby wyeksportowa³ je do bazy danych ( akces,exel).Obecnie pracujemy nad funkcj¹ importu.
Na chwilê obecn¹ mo¿esz przes³aæ nam swoj¹ bazê danych a my j¹ umieœcimy na twojej stronie
Skontaktuj siê z nami.Z powrotem na górê

Mam du¿o produktów na sprzeda¿ , mam w³asny sklep internetowy.


W przypadku gdy ju¿ prowadzisz ju¿ handel elektroniczny i tak mo¿emy ci pomóc

Dla przyk³adu ...Specjalizujesz siê w czêœciach do silników Ferrari.
Z JEDNYM og³oszeniem "Czêœci na sprzeda¿ " bêdziesz móg³ byæ znaleziony przez ka¿dego klienta.
IdŸ do "Umieœæ og³oszenie", a nastêpnie "Czêœci na sprzeda¿".
Nastêpnie wybierz opcje,¿e sprzedajesz czêœci dla wiêcej ni¿ jednego samochodu.Nastêpnie wybierz "Ferrari" na liœcie.
W &Mechaniczne& zaznacz okienko &Ca³e silniki& a nastêpnie &Czêœci silnika&".Mo¿esz równie¿ dodaæ tytu³, opis i zdjêcie.Teraz ka¿dy kto szuka czêœci do Ferarri bêdzie widzia³ twoj¹ reklamê.

WeŸ pod uwagê , ¿e dok³adne dopasowania wyœwietlone s¹ najwy¿ej .Warto wiêc umieœciæ tyle indywidualnych, precyzyjnych og³oszen jak to jest mo¿liwe.


To samo tyczy siê ksiêgarni, modeli samochodów i wszystkich , którzy sprzedaj¹ us³ugi takie jak odnawianie, konserwacja, transport, ubezpieczenia, etc...Z powrotem na górê

W og³oszeniu chcê zamieœciæ film video.


Tak samo jak za³adowujesz plik zdjêciowy tak samo mo¿esz za³adowaæ plik video.
Niestety filmem operuje siê trochê trudniej ni¿ zdjêciem
Kiedy plik zdjêciowy znajdzie siê na twoim komputerze , musisz za³adowaæ go na jedn¹ ze stron filmowych takich jak www.youtube.com, www.dailymotion.com or www.vimeo.com.
Mo¿esz teraz ogl¹daæ swoje video na tej stronie.
Kiedy film jest na ekranie , skopiuj adres url z paska swojej przegl¹darki.
Kiedy umieszczasz lub uaktualniasz og³oszenie wprowadŸ ten adres w pole WprowadŸ Video URL i zachowaj.
Œwietnie,teraz wszyscy twoi goœcie moga ogl¹daæ twój film.Z powrotem na górê

Co z reklamamy nie zwi¹zanymi tematycznie?


Reklamy nie powi¹zane tematycznie bêd¹ usuwane ze strony bez uprzedzenia. Je¿eli zobaczysz taka reklamê , wyœlij nam emial z jej numerem. Je¿eli ktoœ bêdzie kontynuowa³ umieszczanie nie tematycznych reklam, jego konto zostanie zablokowane.Z powrotem na górê

Disclaimer


CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness, and accuracy of the information, software, products, services and related graphics contained on the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites for any purpose. To the maximum extent permitted by applicable law, all such information, software, products, services and related graphics are provided "as is" without warranty or condition of any kind. CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, software, products, services and related graphics, including all implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages or any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data or profits, arising out of or in any way connected with the use or performance of the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites, with the delay or inability to use the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites, the provision of or failure to provide services, or for any information, software, products, services and related graphics obtained through the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites, or otherwise arising out of the use of the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites, whether based on contract, tort, negligence, strict liability or otherwise, even if CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites has been advised of the possibility of damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. If you are dissatisfied with any portion of the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites, or with any of these terms of use, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites web site.

The entire contents of CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites are provided "as is," and makes no representations or warranties of any kind, express or implied, including, but not limited to fitness for a particular purpose or non-infringement of any kind with respect to this site or its contents. Neither CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites nor any of its officers, directors, employees or other representatives will be liable for damages of any kind arising out of or in connection with the use of this site or any information contained herein, even if advised of the possibility thereof.

CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites act only as platform for the extraordinary car community. CollectionCar.com does not accept any liability or responsibility whatsoever for any transaction, publication or any other form of activity on his platform, network or its pages on hostsites. Everybody entering or using CollectionCar.com, its network and its pages on hostsites, does this on his own responsibility.